Số/ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
01/VBHN-VPQH 29/06/2018
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc hội về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 28/2018/QH14
Tải xuống
28/2018/QH14 15/06/2018
Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch
Tải xuống
4889/QĐ-BCT 27/12/2018
Quyết định số 4889/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công thương công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và ban hành Hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED
Tải xuống
04/QĐ-TTg 09/03/2017
Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Tải xuống
280/QĐ-TTg 13/03/2019
Quyết định 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
Tải xuống
419/QĐ-BXD 11/5/2017
Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 11/05/2017 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Tải xuống