Thông tin chung

Tên dự án: Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam.
Thời gian thực hiện: 2016 - 2021
Nguồn vốn: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc/ Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/GEF)
Cơ quan thực hiện: Bộ Xây dựng
Mô tả dự án: Dự án có mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính (GHG) từ ngành Xây dựng ở Việt Nam. Mục tiêu trực tiếp của dự án là cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mục tiêu này được thực hiện thông qua ba hợp phần (1) Cải thiện năng lực thực thi Quy chuẩn về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; (2) Các sáng kiến hỗ trợ phát triển thị trường xây dựng; và (3) Các ứng dụng và nhân rộng công nghệ xây dựng tiết kiệm năng lượng. Mỗi hợp phần bao gồm một số hoạt động bổ sung cho nhau được thiết kế nhằm gỡ bỏ các rào cản đối với việc thực thi nghiêm chỉnh bộ Quy chuẩn và áp dụng nhiều hơn các công nghệ, hệ thống và tập quán tiết kiệm năng lượng trong xây dựng ở các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng. Đến khi kết thúc dự án, nguồn đầu tư của GEF dự kiến góp phần cắt giảm trực tiếp GHG khoảng 37.680 tCO2e. Lượng cắt giảm GHG trực tiếp cộng dồn trong cả chu kỳ dự kiến sẽ là 236.382 tCO2e.