Số/ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
TCVN xxxx:2020 ISO 6946:2017
Copy - TCVN xxxx:2020 ISO 6946:2017 - CÁC BỘ PHẬN VÀ CẤU KIỆN CỦA TÒA NHÀ – NHIỆT TRỞ VÀ TRUYỀN NHIỆT– PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Tải xuống
TCVN xxxx:2020 ISO 6946:2017
TCVN xxxx:2020 ISO 6946:2017 - CÁC BỘ PHẬN VÀ CẤU KIỆN CỦA TÒA NHÀ – NHIỆT TRỞ VÀ TRUYỀN NHIỆT– PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Tải xuống