Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch, trong đó có Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google