Dự án EECB tham gia hỗ trợ Bộ Xây dựng soạn thảo nội dung Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020  ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Trong đó, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng vừa được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.
Ngày 20/8/2020, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã chủ trì một cuộc họp triển khai việc soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị, dự kiến ban hành tháng 12/2020, với sự tham dự của các cơ quan trực thuộc gồm Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Phát triển đô thị, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ Quy hoạch kiến trúc...
Nghị định này điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: Quy hoạch đô thị; chương trình phát triển đô thị; khu vực phát triển đô thị; thực hiện đầu tư xây dựng, hoàn thành, bàn giao và khai thác sử dụng các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.
Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng Việt Nam (Dự án EECB), với tư cách là dự án trực thuộc Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ quá trình soạn thảo nội dung, bao gồm: Nguyên tắc, yêu cầu phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu; báo cáo phát triển đô thị; đánh giá công nhận khu đô thị sinh thái, đô thị thông minh và các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ dầu tư xây dựng các công trình này.
Việc ban hành Nghị định dự kiến sẽ tạo ra hành lang pháp lý và hình thành các cơ chế khuyến khích, tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia mạnh mẽ hơn vào việc đầu tư phát triển đô thị trong tương lai.
Nguyễn Thị Hằng
 
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google