Dự án EECB hỗ trợ Bộ Xây dựng triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 55-NQ/TW

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết 18/NQ-TW ngày 25-10-2007 của Bộ Chính trị khóa X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Theo đó, mục tiêu đặt ra là “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội. Tăng cường kiểm toán năng lượng; xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, chế tài đủ mạnh và khả thi để khuyến khích đầu tư và sử dụng các công nghệ, trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường”. Ngày 2/10/2020, Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 55- NQ/TW. Trong đó, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật về tiêu hao năng lượng trong các tòa nhà, xây dựng các cơ chế khuyến khích các công trình xây dựng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, nghiên cứu xây dựng Kế hoạch hành động của ngành xây dựng thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 và tiếp tục hướng dẫn triển khai việc thực hiện các quy định cuả Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2017/BXD. Triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai các nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn từ năm 2020-2030 thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tập trung vào 03 lĩnh vực chính: công trình xây dựng dân dụng, cơ sở sản xuất ngành Xây dựng và chiếu sáng công cộng.

Qua thực tiễn triển khai áp dụng Quy chuẩn và theo khảo sát và đánh giá của của Tổ chức tài chính quốc tế (IFC, International Finance Corporation), các công trình xây dựng tuân thủ Quy chuẩn tiết kiệm được 15-35% năng lượng so với các công trình được thiết kế và xây dựng theo cách thông thường (không tuân thủ Quy chuẩn này).

Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình chung cư và tòa nhà cao tầng tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) và đồng tài trợ của các cơ quan/tổ chức và các doanh nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Xây dựng góp phần thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết 55 và 140 của chính phủ thông qua hoạt động tăng cường thực thi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thí điểm xây dựng hồ sơ mức tiêu hao năng lượng riêng (SEC), định mức năng lượng cấp chứng nhận trong công trình hiệu quả năng lượng, hỗ trợ kỹ thuật cho các công trình mới và công trình cải tạo áp dụng các giải pháp hiệu quả năng lượng trong công trình trong đó có lắp đặt miễn phí hệ thống đo kiểm năng lượng (M&V) trong các công trình.
Nguyễn Thị Hằng
 
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google