Báo cáo Kỹ thuật - Phần 5.3: BÁO CÁO CUỐI CÙNG VỀ ĐƯỜNG TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG ĐẶC TRƯNG (SEC) VÀ ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG CHO NĂM 2017, 2018 VÀ 2019

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

Bộ Xây dựng (MOC) / Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (DOSTE) đang triển khai Dự án “Nâng cao Hiệu quả sử dụng Năng lượng trong các Tòa nhà thương mại và Nhà Chung cư Cao tầng tại Việt Nam” (EECB) được tài trợ bởi GEF / UNDP và đồng tài trợ bởi các cơ quan / tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google