Mô Phỏng Năng Lượng Tòa Nhà Trung Tâm Đào Tạo Cán Bộ Quản Lý Năng Lượng Hà Nội (ETC)

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý năng lượng – mô hình thiết kế
Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý năng lượng – mô hình thiết kế


Được sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng, Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam phối hợp với Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội (ECC Hà Nội) thuộc Sở Công thương thực hiện dự án trình diễn công trình năng lượng hiệu quả cho tòa nhà Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý năng lượng (ETC) Hà Nội từ năm 2014. Chương trình đã đề xuất 12 biện pháp tiết kiệm năng lượng như sau:
 1. Sử dụng thông gió tự nhiên
 2. Thiết lập nhiệt độ bên trong ở 270C
 3. Giảm hệ số hấp thu nhiệt mặt trời (SHGC) của kính
 4. Thiết bị thu hồi nhiệt
 5. Sử dụng gạch không nung
 6. Giảm mật độ công suất chiếu sáng
 7. Giảm tỷ lệ cửa sổ ở mặt sau
 8. Dùng cảm biến ánh sáng tự nhiên
 9. Cảm biến CO2 cho hệ thống cấp khí tươi
 10. Giảm diện tích cửa sổ trên tường (WWR) 50% ở mặt trước công trình
   
   
 11. Kính đôi có SHGC 0,26
 12. Thêm tấm che nắng 3x20cm
ECC Hà Nội đã quyết định thực hiện các biện pháp từ số 1-7. Các biện pháp nâng cao hiệu quả năng lượng được Chương trình Năng lượng Sạch USAID Việt Nam đề xuất sẽ giúp tòa nhà ETC tiết kiệm 29,2% chi phí năng lượng mỗi năm, giảm 107,8 MWh tiêu thụ năng lượng mỗi năm, tương đương 77 tấn CO2 thải ra môi trường (với hệ số phát thải năm 2015 là 0,6612 tấn CO2/MWh và tổn thất lưới điện quốc gia năm 2015 là 7,94%).
Chia sẻ bài viết   Facebook   Google