Số/ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
28/2018/QH14 15/06/2018
Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch
Tải xuống
419/QĐ-BXD 11/5/2017
Quyết định số 419/QĐ-BXD ngày 11/05/2017 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Tải xuống
QCVN 09:2017/BXD 01/10/2018
Bộ bảng kiểm thẩm tra tuân thủ QCVN 09:2017/BXD (tiếng Việt)
Tải xuống
QCVN 09:2017/BXD 01/06/2018
Tham chiếu các tiêu chí trong QCVN 09:2017/BXD
Tải xuống
04/QĐ-TTg 09/03/2017
Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Tải xuống
50/2014/QH13 18/06/2014
Luật Xây dựng
Tải xuống
1393/QĐ-TTg 25/09/2012
Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Tải xuống
2139/QĐ-TTg 05/12/2011
Quyết định 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
Tải xuống
2127/QĐ-TTg 30/11/2011
Quyết định 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Tải xuống
21/2011/NĐ-CP 29/03/2011
Nghị định 21/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Tải xuống
50/2010/QH12 17/06/2010
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Tải xuống