Đăng ký, đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Xây dựng

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google

Ngày 18/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 903/BXD-KHCN về việc đăng ký, đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Xây dựng.

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 được ban hành theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình quốc gia, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030 theo Quyết định số 1677/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ công văn số 1086/BCT-TKNL ngày 04/3/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (sau đây gọi là Chương trình), Quyết định số 12/QĐ-BCĐTKNL ngày 19/01/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình, các nội dung của Quyết định số 1677/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy định về quản lý ngân sách nhà nước đối với nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, Bộ Xây dựng thông báo để các đơn vị nghiên cứu, đề xuất các nhệm vụ, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng và chiếu sáng công cộng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong kế hoạch năm 2023. Danh mục đề xuất các nhiệm vụ, dự án của đơn vị được tổng hợp theo Phụ lục 1 và Phiếu đề xuất nhiệm vụ lập theo mẫu tại Phụ lục 2 (Công văn hướng dẫn đăng ký đề xuất nhiệm vụ, dự án tiết kiệm năng lượng 2023 và các mẫu biểu được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, địa chỉ: https://moc.gov.vn, mục Thông báo và Trang thông tin về tiết kiệm năng lượng của Bộ Xây dựng, địa chỉ: http://tietkiemnangluong.xaydung.gov.vn). Công văn đăng ký và mẫu biểu đề xuất các dự án, nhiệm vụ gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 05/4/2022. Ngoài công văn và mẫu biểu đề xuất nhiệm vụ, dự án tiết kiệm năng lượng có đóng dấu, đề nghị gửi file vào địa chỉ email: dinhchinhloi@moc.gov.vnloibxd77@gmail.com.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi, chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng. Điện thoại 0243.9760271, máy lẻ 122. Di động: 0867868239.
 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_903_BXD_KHCN_18032022.pdf

BXD_903-BXD-KHCN_18032022.doc

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google