Công văn số 2878/BXD-QLN ký ngày 28/11/2017 của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 07/2017/BC-VNREA của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị một số nội dung liên quan đến phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam.

Về kiến nghị sớm ban hành thông tư về hoạt động đánh giá và chứng nhận Công trình Xanh, từ năm 2015-2016, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID) xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp chứng nhận đánh giá Công trình Xanh.

Tuy nhiên, một số nội dung nếu trong dự thảo Thông tư chưa được thống nhất và cần được nghiên cứu, xem xét cụ thể hơn về thể loại văn bản ban hành, các tiêu chí đánh giá Công trình Xanh.

Bộ Xây dựng nêu rõ việc tiếp tục hoàn thiện các quy định về đánh giá, chứng nhận Công trình Xanh cũng như nghiên cứu xây dựng Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Công trình Xanh Việt Nam dự kiến sẽ được Bộ thực hiện trong năm 2018.

Việt Nam hiện tại có khoảng hơn 100 công trình được cấp Chứng chỉ xanh.

Về kiến nghị hoàn thiện quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD, Bộ Xây dựng đã Chủ trì phối hợp với một số tổ chức quốc tế như USAID, Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy chuẩn QCVN 09:2013/BXD “Các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả”.

Ngày 21/9/2017, Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành của Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu dự thảo Quy chuẩn, dự kiến Quy chuẩn sẽ được ban hành trong quý IV năm 2107.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đang triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động Quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020. Trong đó có các hoạt động liên quan đến phát triển Công trình Xanh tại các đô thị Việt Nam như: Thông tư Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.

Bộ Xây dựng cũng ghi nhận các kiến nghị khác của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp cũng như phối hợp của Hiệp hội. Đặc biệt là những đề xuất về mô hình liên kết các nhà đầu tư, các cơ chế chính sách cần ưu đãi, hỗ trợ chủ đầu tư… để đẩy mạnh phát triển Công trình Xanh tại Việt Nam.

Phương Linh (reatimes)